Σημείωση περί Πρακτικών για τα Προσωπικά Δεδομένα και περί Εμπιστευτικότητας σχετικά με τα Αρχεία περί Χρήσης Αλκοόλ και Φαρμάκων/Ναρκωτικών

Ισχύει από: 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΥΤΗ Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Πληροφορίες για την υγεία τις οποίες το Νάρκωνον Ευρώπης λαμβάνει και/ή δημιουργεί για εσάς, προσωπικά, στο πρόγραμμα, που σχετίζονται με την υγεία σας κατά το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, με θεραπευτικές αγωγές ή με πληρωμές για υπηρεσίες φροντίδας της υγείας, είναι «προστατευόμενες πληροφορίες για την υγεία», βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας γνωστής ως Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 C.F.R. Parts 160 and 164 (Διάταγμα για τη Φορητότητα και Ευθύνη της Ασφάλισης Υγείας, 45 C.F.R. Τμήματα 160 και 164). Η εμπιστευτικότητα σχετικά με τα αρχεία των χρηστών αλκοόλ και φαρμάκων/ναρκωτικών που τηρείται από το πρόγραμμα προστατεύεται και από έναν άλλο ομοσπονδιακό νόμο, που συνήθως ονομάζεται Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law, 42 C.F.R. Part 2 (Νόμος για την Εμπιστευτικότητα σχετικά με το Αλκοόλ και άλλα Φάρμακα/Ναρκωτικά, Τμήμα 2). Γενικά, το Νάρκωνον Ευρώπης δεν επιτρέπεται να πει σε κάποιο άλλο άτομο, εκτός του προγράμματος, ότι παρακολουθείτε το πρόγραμμα, ούτε να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα σας χαρακτήριζαν ως αλκοολικό ή ναρκομανή, ούτε να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε άλλες προστατευόμενες πληροφορίες περί της υγείας, εκτός περιορισμένων συνθηκών, όπως επιτρέπεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Οι πληροφορίες για την υγεία σας προστατεύονται επιπλέον από κάθε συναφή κρατική νομοθεσία, η οποία προβλέπει μεγαλύτερη προστασία ή είναι αυστηρότερη από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ομοσπονδιακούς νόμους.
 2. ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Το Νάρκωνον Ευρώπης κατανοεί ότι οι πληροφορίες για εσάς τον ίδιο και για την υγεία σας είναι προσωπικές. Το Νάρκωνον Ευρώπης δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες για εσάς τον ίδιο. Προκειμένου να σας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και να συμμορφώνεται με τις συγκεκριμένες κρατικές και ομοσπονδιακές κρατικές απαιτήσεις, το Νάρκωνον Ευρώπης δημιουργεί ένα αρχείο με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε στο πρόγραμμα Νάρκωνον. Αυτή η Σημείωση περί Πρακτικών για τα Προσωπικά Δεδομένα και περί Εμπιστευτικότητας σχετικά με τα Αρχεία περί Χρήσης Αλκοόλ και Φαρμάκων/Ναρκωτικών ισχύει για όλα τα αρχεία σχετικά με τις υπηρεσίες σας, τα οποία δημιουργούνται από το πρόγραμμα Νάρκωνον. Αυτή η Σημείωση σας περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει προστατευμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας και ορισμένες υποχρεώσεις που έχει το Νάρκωνον Ευρώπης αναφορικά με τη χρήση και τη γνωστοποίηση προστατευμένων πληροφοριών περί της υγείας. Το Νάρκωνον Ευρώπης υποχρεούται διά του νόμου:
  1. Να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για την υγεία που σας προσδιορίζουν ως άτομο τηρούνται μυστικές·
  2. Να σας παράσχει αυτή τη Σημείωση σχετικά με τα νομικά του καθήκοντα, καθώς και με τις πρακτικές περί προσωπικών δεδομένων που αφορούν τις πληροφορίες της δικής σας υγείας·
  3. Να ακολουθεί τους ισχύοντες όρους της Σημείωσης και
  4. Να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που εμφανιστεί αναρμόδια χρήση ή γνωστοποίηση μη διασφαλισμένων πληροφοριών περί της υγείας σας.
 3. ΠΟΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η Σημείωση περιγράφει τις πρακτικές του Νάρκωνον Ευρώπης και των μελών του προσωπικού του, των εθελοντών και του λοιπού προσωπικού του Νάρκωνον Ευρώπης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σας. Το Νάρκωνον Ευρώπης κι αυτά τα άτομα θα ακολουθούν τους όρους αυτής της Σημείωσης και μπορούν να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας, όπως αυτό επιτρέπεται ή ζητείται από τον νόμο. Αυτή η Σημείωση περιγράφει τα δικαιώματά σας να έχετε πρόσβαση και έλεγχο στις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας, περιλαμβανομένων πληροφοριών που πιθανώς σας προσδιορίζουν ως άτομο και οι οποίες σχετίζονται με τη σωματική ή την πνευματική σας υγεία κατά το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, καθώς και για την φροντίδα της υγείας και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να ακολουθεί άλλες πολιτικές και μπορεί να χρησιμοποιεί τις δικές του Σημειώσεις περί Προσωπικών Δεδομένων.
 4. ΠΩΣ ΤΟ ΝΆΡΚΩΝΟΝ ΕΥΡΏΠΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.Το Νάρκωνον Ευρώπης συλλέγει πληροφορίες για την υγεία σας και τις αποθηκεύει σε ένα διάγραμμα, σε έναν υπολογιστή και σε ένα προσωπικό αρχείο υγείας. Αυτό είναι το ιατρικό σας αρχείο. Το ιατρικό αρχείο αποτελεί ιδιοκτησία του Νάρκωνον Ευρώπης, αλλά οι πληροφορίες που περιέχονται στο ιατρικό αρχείο ανήκουν σ’ εσάς. Οι παρακάτω κατηγορίες περιγράφουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί να κάνει χρήση ή να γνωστοποιήσει προστατευμένες πληροφορίες υγείας. Για κάθε κατηγορία χρήσεων ή γνωστοποιήσεων, το Νάρκωνον Ευρώπης εξηγεί τι σημαίνει και μπορεί να δώσει μερικά παραδείγματα. Δεν απαριθμείται κάθε τρόπος χρήσης ή γνωστοποίησης. Εν τούτοις, όλοι οι τρόποι που το Νάρκωνον Ευρώπης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει πληροφορίες εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Μερικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες για συγκεκριμένα φάρμακα/ναρκωτικά ή για αλκοόλ, τον ιό HIV ή πληροφορίες για την πνευματική υγεία, υπάγονται σε ιδιαίτερους περιορισμούς.
  4.1. Για Εσωτερικές Επικοινωνίες. Οι προσωπικές σας πληροφορίες υγείας θα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος, από το προσωπικό του προγράμματος που χρειάζεται τις πληροφορίες, πράγμα που συνδέεται με το καθήκον μας να κάνουμε διάγνωση ή θεραπεία ή να σας παραπέμψουμε σε μια αγωγή κατάλληλη για χρήση εθιστικών ουσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο προσωπικό, για λόγους θεραπείας, πληρωμής ή για σκοπούς που αφορούν τη φροντίδα της υγείας. Για παράδειγμα: Δύο ή περισσότεροι πάροχοι, στα πλαίσια του προγράμματος, μπορεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους αναφορικά με τη βέλτιστη πορεία της αγωγής σας. Το πρόγραμμα μπορεί να κοινοποιήσει τις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας, προκειμένου να χρεώσει τις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας που σας παρέχονται. Και/ή, οι προστατευμένες πληροφορίες μπορεί να συζητηθούν, στα πλαίσια του προγράμματος, σχετικά με την αγωγή σας, συνδυαζόμενες μ’ αυτές από άλλα άτομα που ακολουθούν το πρόγραμμα, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα της φροντίδας που παρέχει το πρόγραμμα. Οι προστατευμένες πληροφορίες δεν πρόκειται να μεταδοθούν περαιτέρω από το προσωπικό του προγράμματος, παρά μόνον βάσει των όσων επιτρέπονται από το παρόν.
  4.2. Προς Οργανισμούς Υπηρεσιών και/ή Επιχειρηματικούς Συνεργάτες με τα Κατάλληλα Προσόντα. Όλες οι προστατευμένες πληροφορίες υγείας ή και τμήμα τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο γνωστοποίησης, μέσω συμβολαίων για υπηρεσίες με οργανισμούς υπηρεσιών και/ή επιχειρηματικούς συνεργάτες με τα κατάλληλα προσόντα, εκτός του προγράμματος, οι οποίοι θα βοηθήσουν το πρόγραμμα ώστε να παράσχει φροντίδα της υγείας. Παραδείγματα οργανισμών υπηρεσιών και/ή επιχειρηματικών συνεργατών που έχουν κατάλληλα προσόντα είναι εταιρείες τιμολόγησης, εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων ή εταιρείες οι οποίες παρέχουν διαχειριστικές ή ειδικευμένες υπηρεσίες. Προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες της υγείας σας, το Νάρκωνον Ευρώπης απαιτεί από αυτούς τους οργανισμούς υπηρεσιών και/ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες με τα κατάλληλα προσόντα να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα που ακολουθεί το πρόγραμμα, μέσω των όρων που περιγράφονται λεπτομερώς σε μια γραπτή συμφωνία.
  4.3. Σε Περιπτώσεις Εκτάκτων Ιατρικών Αναγκών. Οι πληροφορίες για την υγεία σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε ιατρικό προσωπικό, σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, όταν υπάρχει άμεση απειλή της υγείας ενός ατόμου και όταν απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση.
  4.4. Προς Ερευνητές. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας για ερευνητικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τη σύγκριση της υγείας και της ταχύτητας ανάκαμψης όλων των μαθητών που έλαβαν ένα τεστ ή μια θεραπεία, με τις αντίστοιχες ποσότητες εκείνων που έλαβαν κάτι άλλο, για την ίδια πάθηση. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα, ωστόσο, πρέπει να είναι εγκεκριμένα από ένα Συμβούλιο Εξέτασης του Ιδρύματος ή από άλλο συμβούλιο εξέτασης περί προσωπικών δεδομένων, όπως επιτρέπεται στα πλαίσια των κανονισμών, και το οποίο θα έχει εξετάσει την πρόταση για την έρευνα και θα έχει καθιερώσει πρωτόκολλα που θα διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των προστατευμένων δεδομένων της υγείας σας.
  4.5. Προς Λογιστές και Αξιολογητές. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γνωστοποιήσει προστατευμένες πληροφορίες υγείας σε ρυθμιστικούς φορείς, χρηματοδότες, τρίτους πληρωτές και ερευνητικούς οργανισμούς εξέτασης που παρακολουθούν τα προγράμματα για το αλκοόλ και τα φάρμακα/ναρκωτικά, ώστε να διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις ρυθμιστικές εντολές, ότι τιμολογεί σωστά και ότι χρησιμοποιεί τα κονδύλια που λαμβάνει.
  4.6. Κατόπιν Εξουσιοδότησης μέσω Δικαστικής Εντολής. Το πρόγραμμα μπορεί να γνωστοποιήσει τις προστατευμένες πληροφορίες της υγείας σας, κατόπιν εξουσιοδότησης μέσω δικαστικής εντολής. Αυτό αποτελεί ένα μοναδικό είδος δικαστικής εντολής, όπου εκτελούνται συγκεκριμένες διαδικασίες εφαρμογής προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητά σας και όπου το δικαστήριο οριστικοποιεί συγκεκριμένες αποφάσεις που περιγράφονται στους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και περιορίζει την έκταση της γνωστοποίησης.
  4.7. Διάπραξη Εγκλήματος εντός των Εγκαταστάσεων του Προγράμματος ή Εναντίον του Προσωπικού του Προγράμματος. Το πρόγραμμα μπορεί να γνωστοποιήσει μια περιορισμένη ποσότητα προστατευμένων πληροφοριών υγείας προς τον νόμο, όταν κάποιος μαθητής διαπράξει ή απειλήσει ότι θα διαπράξει ένα έγκλημα, ενόσω είναι στις εγκαταστάσεις του προγράμματος ή εναντίον του προσωπικού του προγράμματος. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και οι κανονισμοί δεν προστατεύουν την οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από έναν μαθητή, είτε εις βάρος του προγραμματος είτε εις βάρος οποιουδήποτε ατόμου που δουλεύει για το πρόγραμμα ή όταν υπάρχει η οποιαδήποτε απειλή για τη διάπραξη παρόμοιου εγκλήματος.
  4.8. Αναφορά Υποψιών για Παιδική Κακομεταχείριση και Αμέλεια. Το πρόγραμμα μπορεί να αναφέρει υποψίες για κακομεταχείριση παιδιών ή αμέλεια, όπως ορίζει η ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και οι κανονισμοί δεν προστατεύουν τη μη αναφορά οποιασδήποτε πληροφορίας που σχετίζεται με υποψίες για κακομεταχείριση παιδιών ή για αμέλεια, σύμφωνα με τον κρατικό νόμο, προς τις κατάλληλες κρατικές ή τοπικές αρχές.
  4.9. Όπως Απαιτείται από τον Νόμο. Το πρόγραμμα θα γνωστοποιήσει προστατευμένες πληροφορίες υγείας, όπως απαιτεί ο κρατικός νόμος, εφόσον αυτό επιτρέπεται κατά τα άλλα από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς περί ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας.
  4.10. Για Λόγους Υπενθύμισης Ραντεβού. Το Νάρκωνον Ευρώπης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας, με τρόπο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για να υπενθυμίσει ραντεβού ή για να δώσει πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες και άλλα οφέλη που σχετίζονται με την υγεία και μπορεί να είναι κατάλληλα για εσάς.
  4.11. Άλλες Χρήσεις Προστατευμένων Πληροφοριών Υγείας και Γνωστοποίησής τους. Άλλες χρήσεις προστατευμένων πληροφοριών υγείας και γνωστοποίησής τους που δεν καλύπτονται απ’ αυτή τη Σημείωση, μπορεί να γίνουν μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, δική σας ή του νομικού σας εκπροσώπου. Αν εσείς ή ο νομικός σας εκπρόσωπος δώσετε εξουσιοδότηση στο Νάρκωνον Ευρώπης για τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των προστατευμένων πληροφοριών για την υγεία σας, εσείς ή ο νομικός σας εκπρόσωπος μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την εξουσιοδότηση, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς όμως αυτό να καλύπτει τις ενέργειες του Νάρκωνον Ευρώπης που έχουν ήδη γίνει βάσει της εξουσιοδότησης.
 5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΝΆΡΚΩΝΟΝ ΕΥΡΏΠΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Όσον αφορά τις πληροφορίες για την υγεία σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα. Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον Προϊστάμενο Προσωπικών Δεδομένων του HIPAA στη διεύθυνση του Νάρκωνον Ευρώπης. Μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλλετε γραπτή αίτηση. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Προϊστάμενο Προσωπικών Δεδομένων του HIPAA χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:
  Νάρκωνον Ευρώπης
  Attn: HIPAA Privacy Officer
  Præstevej 62
  3200 Helsinge
  Denmark
  Τηλέφωνο: +45 70 60 60 03
  E-mail: [email protected]
  5.1. Δικαίωμα Επιθεώρησης και Αντιγραφής. Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, έχετε το δικαίωμα να επιθεωρείτε και να λαμβάνετε αντίγραφα των πληροφοριών για την υγεία σας, τα οποία το Νάρκωνον Ευρώπης διατηρεί για εσάς. Σε ορισμένες, πολύ περιορισμένες, περιπτώσεις, το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί, κατόπιν νομικής αδείας, να αρνηθεί το αίτημά σας να επιθεωρήσετε τις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας και να λάβετε αντίγραφό τους. Θα ενημερωθείτε για την άρνηση, αναφορικά με οποιοδήποτε τμήμα της αίτησής σας. Ορισμένες αρνήσεις, βάσει του νόμου, μπορούν να επανεξεταστούν και θα ενημερωθείτε αναφορικά με τις διαδικασίες για την επίκληση του δικαιώματος για την επανεξέταση της άρνησης. Άλλες αρνήσεις, ωστόσο, δεν είναι επανεξετάσιμες, βάσει του νόμου. Κάθε αίτηση θα εξετάζεται ξεχωριστά και θα σας αποστέλλεται μια απάντηση, σύμφωνα με τον νόμο.
  5.2. Δικαίωμα Διόρθωσης των Πληροφοριών Υγείας. Αν πιστεύετε ότι οι προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας είναι λανθασμένες ή μη πλήρεις, μπορείτε να ζητήσετε από το Νάρκωνον Ευρώπης τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των πληροφοριών. Το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σας αν δεν έχει υποβληθεί γραπτώς ή δεν περιλαμβάνει κάποιο άτομο το οποίο να υποστηρίζει την αίτηση. Επιπροσθέτως, το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σας, αν ζητήσετε από το Νάρκωνον Ευρώπης να διορθώσει ή να συμπληρώσει προστατευμένες πληροφορίες υγείας που το Νάρκωνον Ευρώπης πιστεύει: (i) ότι είναι ακριβείς και πλήρεις· (ii) ότι δεν δημιουργήθηκαν από το Νάρκωνον Ευρώπης, εκτός και αν το άτομο ή η οντότητα που δημιούργησε τις προστατευμένες πληροφορίες υγείας δεν είναι πλέον διαθέσιμο ώστε να κάνει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση· (iii) η διόρθωση ή η συμπλήρωση είναι άσχετη με τις προστατευμένες πληροφορίες που τηρούνται από ή εκ μέρους του Νάρκωνον Ευρώπης και (iv) είναι άσχετη με τις προστατευμένες πληροφορίες τις οποίες θα σας επιτρεπόταν να επιθεωρήσετε και να αντιγράψετε. Αν το δικαίωμά σας για διόρθωση ή συμπλήρωση απορριφθεί, το Νάρκωνον Ευρώπης θα σας ειδοποιήσει για την άρνηση και θα σας δοθούν οδηγίες για το πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να υποβάλλετε μια γραπτή δήλωση, όπου θα διαφωνείτε με την άρνηση και/ή για το πώς μπορείτε να ζητήσετε το αίτημά σας για διόρθωση και συμπλήρωση, καθώς και ένα αντίτυπο της αίτησής σας, να τηρηθούν μαζί με τις εν λόγω προστατευμένες πληροφορίες υγείας, και να γνωστοποιηθούν μαζί με τις όποιες περαιτέρω γνωστοποιήσεις των εν λόγω προστατευμένων πληροφοριών υγείας.
  5.3. Δικαίωμα για Ανάλυση των Γνωστοποιήσεων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε έναν κατάλογο ορισμένων γνωστοποιήσεων, τις οποίες το Νάρκωνον Ευρώπης μπορεί να έχει δημιουργήσει αναφορικά με τις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας. Αυτός ο κατάλογος δεν θα περιλαμβάνει ορισμένες γνωστοποιήσεις, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς του HIPAA, περιλαμβανομένων εκείνων που έγιναν για λόγους θεραπείας, πληρωμής ή λειτουργίες της φροντίδας της υγείας, στα πλαίσια του προγράμματος ή που έγιναν σε εφαρμογή δικής σας εξουσιοδότησης ή που έγιναν κατευθείαν προς εσάς.
  5.4. Δικαίωμα Αίτησης για Περιστολές. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια περιστολή ή έναν περιορισμό των προστατευμένων πληροφοριών υγείας, τις οποίες το Νάρκωνον Ευρώπης χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί σχετικά με τη θεραπεία σας, την πληρωμή ή λειτουργίες σχετικές με τη φροντίδα της υγείας, στα πλαίσια του προγράμματος. Ενόσω το Νάρκωνον Ευρώπης θα εξετάζει το αίτημά σας, το Νάρκωνον Ευρώπης δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει μ’ αυτό. Αν το Νάρκωνον Ευρώπης συμφωνήσει, το Νάρκωνον Ευρώπης θα συμμορφωθεί με το αίτημά σας, με εξαίρεση περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου οι προστατευμένες πληροφορίες της υγείας σας χρειάζονται ώστε να σας παρασχεθεί επείγουσα θεραπεία. Το Νάρκωνον Ευρώπης δεν θα συμφωνήσει με περιστολές στις χρήσεις ή στις γνωστοποιήσεις οι οποίες ζητούνται από τον νόμο ή εκεινες που επιτρέπονται από τον νόμο και για τις οποίες το Νάρκωνον Ευρώπης έχει την εύλογη πεποίθηση ότι είναι προς το συμφέρον της υγείας σας.
  5.5. Αίτηση για Εμπιστευτικές Επικοινωνίες. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Νάρκωνον Ευρώπης να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία σας, με συγκεκριμένο τρόπο ή σε συγκεκριμένο τόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από το Νάρκωνον Ευρώπης να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας μόνο στην εργασία σας ή ταχυδρομικά. Το Νάρκωνον Ευρώπης θα προσαρμοστεί σε κάθε εύλογο αίτημα.
  5.6. Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου. Η παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και των κανονισμών από ένα πρόγραμμα αποτελεί έγκλημα και, εφόσον υπάρχουν υποψίες για παραβιάσεις, αυτές μπορεί να αναφερθούν στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί. Αν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή πιστεύετε ότι τα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Προϊστάμενο Προσωπικών Δεδομένων του HIPAA προσωπικά ή να αποστείλετε ταχυδρομιά μια έγγραφη περίληψη των ανησυχιών σας στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε ένα έγγραφο παράπονο στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Δεν πρόκειται να τιμωρηθείτε ή να υποβληθείτε σε αντεκδικήσεις επειδή υποβάλατε ένα παράπονο.
  5.7. Λάβετε ένα Αντίτυπο. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίτυπο αυτής της Σημείωσης.
 6. ΑΛΛΑΓΕΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το Νάρκωνον Ευρώπης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους αυτής της Σημείωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Νάρκωνον Ευρώπης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε ισχύ την αναθεωρημένη ή αλλαγμένη Σημείωση αναφορικά με τις προστατευμένες πληροφορίες υγείας, τις οποίες ήδη διαθέτει το πρόγραμμα για εσάς, καθώς και με τις όποιες προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία πρόκειται να λάβει το πρόγραμμα στο μέλλον. Το Νάρκωνον Ευρώπης θα δημοσιεύσει ένα αντίτυπο της παρούσας Σημείωσης. Η Σημείωση θα περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ.