Doložka o postupech ochrany osobních údajů a soukromí při uchovávání záznamů týkajících se zneužívání drog a alkoholu

Datum účinnosti: 5. září 2015

TATO DOLOŽKA UVÁDÍ, JAK MŮŽEME POUŽÍVAT A SDĚLOVAT ZDRAVOTNÍ ÚDAJE O VÁS A JAK MŮŽETE K TĚMTO INFORMACÍM ZÍSKAT PŘÍSTUP. POZORNĚ SI JI PROSÍM PŘEČTĚTE.

 1. DŮVĚRNOST ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ Zdravotní údaje, které Narconon Evropa v tomto programu o vaší osobě získá a/nebo vytvoří a vztahují se k vašemu minulému, současnému či budoucímu zdravotnímu stavu, léčbě či platbě za zdravotnické služby, jsou „chráněné zdravotní údaje“ podle amerického federálního zákona známého jako Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA, Zákon o přenosnosti a zodpovědnosti zdravotního pojištění), 45 C.F.R. části 160 a 164. Důvěrnost záznamů o zneužívání alkoholu a drog studentem, které se v rámci tohoto programu vedou, je chráněna i dalším americkým federálním zákonem, obecně známým jako Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law (Zákon o důvěrnosti u alkoholu a jiných drog), 42 C.F.R, Část 2. Obecně řečeno, Narconon Evropa nesmí osobě mimo program sdělit, že se tohoto programu účastníte, ani předat jakékoli informace, které by vás identifikovaly jako uživatele alkoholu nebo drog, či předat jakékoli další chráněné zdravotní údaje s výjimkou určitých omezených okolností, jak povoluje americký federální zákon. Vaše zdravotní údaje jsou dále chráněny jakýmkoli relevantním státním zákonem, který je přísnější nebo který je chrání důkladněji než některý z těchto dvou výše uvedených federálních zákonů.
 2. ZÁVAZEK OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ Narconon Evropa rozumí, že zdravotní údaje o vás a vašem zdravotním stavu jsou soukromé. Narconon Evropa se zavazuje vaše zdravotní údaje chránit. Aby vám mohl poskytovat kvalitní služby a splňovat určité státní a federální právní požadavky, vytváří si Narconon Evropa záznam o službách, které absolvujete v rámci programu Narconon. Tato Doložka o postupech ochrany osobních údajů a soukromí při uchovávání záznamů týkajících se zneužívání drog a alkoholu (dále jen „Doložka“) se vztahuje na veškeré záznamy o vašich službách, které vzniknou v rámci programu Narconon. Tato Doložka vás informuje o způsobech, kterými může Narconon Evropa využívat a sdělovat chráněné zdravotní údaje o vaší osobě. Popisuje také vaše práva a určité povinnosti, které Narconon Evropa má ohledně využívání a sdělování chráněných zdravotních údajů. Narconon Evropa podle zákona musí:
  1. Zajistit uchování důvěrnosti zdravotních údajů, které vás identifikují;
  2. Předat vám tuto Doložku o svých zákonných povinnostech a postupech na ochranu soukromí ve vztahu k vašim zdravotním údajům;
  3. Dodržovat aktuálně platné podmínky této Doložky; a
  4. Upozornit vás v případě neoprávněného použití nebo odhalení vašich nezabezpečených zdravotních údajů.
 3. KDO JE TOU DOLOŽKOU VÁZÁN. Tato Doložka popisuje postupy Narconon Evropa a jeho zaměstnanců, dobrovolníků a dalšího personálu Narconon Evropa , který se podílí na vašich službách. Narconon Evropa a tito jednotlivci se budou řídit podmínkami této Doložky a mohou zdravotní údaje o vás využívat nebo sdělovat tak, jak povoluje nebo vyžaduje zákon. Tato Doložka popisuje vaše práva na přístup a kontrolu chráněných zdravotních údajů o vás včetně údajů, které by vás mohly identifikovat a které se vztahují k vašemu minulému, současnému nebo budoucímu fyzickému či duševnímu zdravotnímu stavu a zdravotní péči a souvisejícím zdravotním službám. Váš všeobecný lékař se může řídit jinými směrnicemi a může používat svou vlastní Doložku o postupech ochrany osobních údajů a soukromí.
 4. JAK MŮŽE NARCONON EVROPA VYUŽÍVAT A SDĚLOVAT CHRÁNĚNÉ ZDRAVOTNÍ ÚDAJE O VÁS. Narconon Evropa o vás shromažďuje zdravotní údaje a uchovává je v grafu či tabulce, na počítači a v osobních zdravotních záznamech. To jsou vaše zdravotní záznamy. Zdravotní záznamy jsou majetkem Narconon Evropa, ale údaje v těchto zdravotních záznamech patří vám. Následující kategorie popisují různé způsoby, jakými může Narconon Evropa využívat nebo sdělovat chráněné zdravotní údaje. U každé kategorie využití a sdělování Narconon Evropa vysvětlí, co je tím myšleno, a uvede několik příkladů. V rámci kategorie nebude uveden každý způsob využití nebo sdělení. Ale všechny způsoby, jak může Narconon Evropa využívat a sdělovat údaje, spadají do některé z těchto kategorií. Některé údaje, jako jsou určité informace o drogách a alkoholu, HIV nebo údaje o duševním zdraví, mají nárok na speciální omezení.
  4.1 Pro interní komunikaci. Vaše chráněné zdravotní údaje budou využívány v rámci programu mezi pracovníky programu, kteří tyto údaje potřebují v souvislosti s naší povinností diagnostikovat, léčit nebo vás odkázat na léčbu užívání omamných látek. To znamená, že vaše chráněné zdravotní údaje mezi sebou mohou sdílet zaměstnanci z důvodů léčení či terapie, platby nebo poskytování zdravotní péče. Například: Dva nebo více poskytovatelů služeb v rámci programu mohou vzájemně konzultovat ten nejlepší postup vaší terapie či léčby. Program může sdílet vaše chráněné zdravotní údaje při fakturaci s cílem získat platby za služby zdravotní péče, které vám poskytl. A/nebo mohou být vaše chráněné zdravotní údaje předmětem diskuze v rámci programu ohledně vašeho léčení či terapie ve vztahu k ostatním na tomto programu, a to s cílem zlepšit celkovou kvalitu péče, která se v rámci programu poskytuje. Vaše chráněné zdravotní údaje nebude personál programu dále šířit s výjimkou zde popsaných okolností.
  4.2. Povolaným služby poskytujícím organizacím a/nebo obchodním partnerům. Některé nebo všechny vaše chráněné zdravotní údaje mohou být předmětem sdílení prostřednictvím smluv o poskytování služeb s povolanými služby poskytujícími organizacemi a/nebo obchodními partnery vně programu, kteří program podporují poskytováním zdravotní péče. Příkladem povolaných služby poskytujících organizací a/nebo obchodních partnerů mohou být například organizace zajišťující fakturaci služeb, společnosti zabývající se zpracováním dat nebo firmy poskytující administrativní nebo specializované služby. Aby Narconon Evropa ochránil vaše zdravotní údaje, vyžaduje od těchto povolaných služby poskytujících organizací a/nebo obchodních partnerů, aby se řídili stejnými standardy, které platí pro tento program, prostřednictvím podmínek detailně uvedených v písemné dohodě.
  4.3. V naléhavých zdravotních případech. Vaše zdravotní údaje mohou být sděleny lékařskému personálu v naléhavých zdravotních případech, kdy je přímo ohroženo zdraví jednotlivce a kdy je nutný okamžitý lékařský zásah.
  4.4. Pro účely výzkumu. Za určitých okolností může tento program využívat a sdělovat vaše chráněné zdravotní údaje pro výzkumné účely. Může se například jednat o výzkumný projekt, v jehož rámci se provádí srovnání zdraví a zotavování všech studentů, kteří podstoupili jedno vyšetření nebo určitou léčbu, a zdraví těch, kteří podstoupili jiný postup, přičemž u obou skupin se řešily stejné potíže. Veškeré výzkumné projekty však musí být schváleny Instituční revizní komisí nebo jinou revizní komisí na ochranu soukromí, která musí dojít k závěru, že je toto povoleno v rámci příslušných předpisů, a která provede revizi výzkumného projektu a jeho daných postupů, aby zajistila zachování soukromí vašich chráněných zdravotních údajů.
  4.5. Pro auditory a hodnotitele. Program může sdělit chráněné zdravotní údaje regulačním úřadům, poskytovatelům finančních fondů, plátcům, kteří jsou v postavení třetích stran, a peer review (recenzním) organizacím, které monitorují protialkoholní a protidrogové programy, aby zajistily, že daný program splňuje regulační předpisy a provádí řádné účetnictví a řádně nakládá s přijatými prostředky z fondů.
  4.6. Na základě opravňujícího soudního příkazu. Tento program může sdělit vaše chráněné zdravotní údaje na základě opravňujícího soudního příkazu. Toto je speciální druh soudního příkazu, který využívá určité postupy na ochranu vaší identity a v němž soud činí určitá konkrétní rozhodnutí, jak je uvedeno ve federálních předpisech, a omezuje rozsah sdělení údajů.
  4.7. Zločin spáchaný v prostorách programu nebo proti personálu programu. Program může sdělit omezené množství chráněných zdravotních údajů zástupcům prosazování zákona, pokud student spáchá nebo hrozí spácháním zločinu v prostorách programu nebo proti personálu programu. Federální zákon a předpisy nechrání jakékoli údaje o zločinu spáchaném nějakým studentem, ať už na programu, nebo proti jakékoli osobě, která v rámci programu pracuje, nebo o jakékoli pohrůžce takový zločin spáchat.
  4.8. Nahlášení podezření ze zneužívání dítěte a zanedbávání péče o dítě. Program může nahlásit podezření ze zneužívání dítěte nebo zanedbání péče o dítě, jak je určeno zákony státu. Federální zákony a předpisy nebrání tomu, aby byly jakékoli informace o podezření ze zneužívání dítěte nebo zanedbání péče o dítě nahlášeny v souladu se zákony státu příslušným státním nebo místním úřadům.
  4.9. Jak je vyžadováno zákonem. Program sdělí chráněné zdravotní údaje podle požadavků zákonů státu způsobem povoleným v rámci federálních předpisů na ochranu soukromí a důvěrných informací.
  4.10. Upozornění na dohodnuté návštěvy. Narconon Evropa si vyhrazuje právo vás kontaktovat způsobem, který připouští zákon, a připomínat vám dohodnuté návštěvy nebo sdělit informace o alternativních léčebných postupech a dalších zdraví prospěšných výhodách, které pro vás mohou být vhodné.
  4.11. Další využití a sdělování chráněných zdravotních údajů. Další využití a sdělování chráněných zdravotních údajů, která nejsou popsána v této Doložce, proběhnou pouze na základě vašeho písemného souhlasu nebo souhlasu vašeho zákonného zástupce. Pokud vy nebo váš zákonný zástupce poskytnete souhlas Narconon Evropa ke sdělení chráněných zdravotních údajů o vaší osobě, můžete vy nebo váš zákonný zástupce tento souhlas odvolat, a to kdykoli, s výjimkou případů, kdy už Narconon Evropa v souladu s tímto oprávněním podnikl kroky.
 5. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ O VÁS NARCONON EVROPA VEDE. Ve vztahu ke svým zdravotním údajům máte následující práva. Pro uplatnění těchto práv musíte kontaktovat vedoucího ochrany osobních údajů HIPAA na Narconon Evropa. Můžete být požádáni, abyste svou žádost podali písemně. Při kontaktování vedoucího ochrany osobních údajů HIPAA je potřeba uvést následující údaje:
  Narconon Evropa
  Attn: HIPAA Privacy Officer (Pro: Vedoucí ochrany osobních údajů HIPAA)
  Præstevej 62
  3200 Helsinge
  Denmark
  Telefon: +45 70 60 60 03
  E-mail: [email protected]
  5.1. Právo na nahlížení do zdravotních údajů a jejich kopírování S určitými výjimkami máte právo nahlížet do svých zdravotních údajů a získat kopie svých zdravotních údajů, které o vás Narconon Evropa vede. Za určitých velmi vzácných okolností vám může Narconon Evropa ze zákonných důvodů odepřít možnost nahlédnout do vašich chráněných zdravotních údajů a získat jejich kopii. O zamítnutí jakékoli části nebo částí vaší žádosti budete informováni. Některá zamítnutí lze podle zákona přezkoumat a vy budete o postupech pro uplatnění práva na přezkoumání zamítnutí informováni. Jiná zamítnutí však podle zákona přezkoumat nelze. Každá žádost bude přezkoumána individuálně a odpověď vám bude sdělena v souladu se zákonem.
  5.2. Vaše právo na opravu a doplnění zdravotních údajů. Pokud jste přesvědčeni, že chráněné zdravotní údaje o vás jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požádat Narconon Evropa o opravu těchto údajů. Narconon Evropa může vaši žádost zamítnout, pokud není podána písemně nebo pokud neobsahuje odůvodnění žádosti. Navíc může Narconon Evropa vaši žádost zamítnout, pokud žádáte, aby Narconon Evropa opravil či doplnil chráněné zdravotní informace, o nichž Narconon Evropa je přesvědčen, že: (i) jsou správné a úplné; (ii) nebyly vytvořeny Narconon Evropa, za předpokladu, že osoba nebo entita, která chráněné zdravotní údaje vytvořila, již není k dispozici, aby tuto opravu či doplnění provedla; (iii) není součástí chráněných zdravotních údajů, které Narconon Evropa sám nebo pro sebe vede; nebo (iv) není součástí chráněných zdravotních údajů, do nichž máte nárok nahlédnout nebo získat jejich kopii. Pokud je vaše právo na opravu či doplnění zamítnuto, Narconon Evropa vás o tomto zamítnutí uvědomí a poskytne vám pokyny, jak můžete uplatnit své právo na podání písemného nesouhlasu s tímto zamítnutím a/nebo jak můžete požádat o to, aby byla vaše žádost o úpravu a kopie zamítnutí přiložena ke sporným chráněným zdravotním údajům a uchovávána společně s nimi a aby byla v případě jakéhokoli budoucího sdělování příslušných chráněných zdravotních údajů sdělena společně s těmito chráněnými zdravotními údaji.
  5.3. Právo na doložení sdělení údajů. Máte právo získat seznam případů sdělení vašich chráněných zdravotních údajů, které Narconon Evropa provedl. Tento seznam nebude obsahovat určité případy sdělení údajů tak, jak je uvedeno v předpisech HIPAA, včetně těch, které proběhly za účelem léčby a terapie, plateb nebo poskytování zdravotní péče v rámci programu nebo na základě vašeho souhlasu, nebo případy, kdy údaje byly sděleny vám.
  5.4. Právo požádat o omezení. Máte právo požádat o omezení nebo limitování chráněných zdravotních údajů, které Narconon Evropa využívá nebo sděluje ohledně vaší terapie či léčby, plateb nebo poskytování zdravotní péče v rámci programu. Ačkoli Narconon Evropa vaši žádost zváží, není Narconon Evropa povinen ji schválit. Pokud ji Narconon Evropa schválí, splní Narconon Evropa vaši žádost, s výjimkou akutních zdravotních případů, kdy jsou vaše chráněné zdravotní údaje nutné k poskytnutí akutního ošetření. Narconon Evropa neschválí omezení využívání nebo sdělování údajů, která jsou vyžadována podle zákona nebo která jsou podle zákona povolena a o nichž je Narconon Evropa přesvědčen, že jsou v nejlepším zájmu vašeho zdraví.
  5.5. Žádost o důvěrné komunikace. Máte právo požádat, aby s vámi Narconon Evropa o vašich chráněných zdravotních údajích komunikoval určitým způsobem nebo na určitém místě. Můžete například požádat, aby vás Narconon Evropa kontaktoval pouze v práci nebo pouze prostřednictvím dopisu. Narconon Evropa se bude vašimi opodstatněnými žádostmi řídit.
  5.6. Právo na podání stížnosti. Porušení federálního zákona a předpisů ze strany programu je zločin a podezření na taková porušení lze nahlásit příslušným úřadům v souladu s federálními předpisy. Pokud máte jakékoli otázky nebo pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování vašeho práva na ochranu soukromí, můžete kontaktovat vedoucího ochrany osobních údajů HIPAA osobně nebo mu zaslat písemné shrnutí vašich obav na výše uvedenou adresu. Můžete také podat písemnou stížnost na Department of Health and Human Services (Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA). Za podání stížnosti nebudete postihováni ani proti vám nebudou podniknuty žádné kroky.
  5.7. Získání kopie. Máte právo získat výtisk této Doložky.
 6. ZMĚNY V TÉTO DOLOŽCE. Narconon Evropa si vyhrazuje právo kdykoli měnit podmínky této Doložky. Narconon Evropa si vyhrazuje právo uplatnit revidovanou nebo pozměněnou Doložku na chráněné zdravotní údaje, které už o vás tento program má, i na jakékoli chráněné zdravotní údaje, které o vás program získá v budoucnu. Narconon Evropa zveřejní kopii aktuální Doložky. Doložka bude obsahovat datum, kdy nabývá účinnosti.